1. מבוא
  1. ברוכים הבאים לאתר של חברת "ארבע גבינות בע"מ"(להלן: "החברה"ו -"האתר" בהתאמה), המופעל על ידה.
  1. הגישה לאתר והשימוש בו, כפופים לתקנון המפורט (להלן"התקנון"), המהווה חוזה מחייב בין מבצע הפעולה באתר / הרוכש / הלקוח (להלן: "המשתמש")לבין בעלת האתר,לכן הנך מתבקש/ת לקרוא את התקנון בקפידה.
  1. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והאמור בומכוון לשני המינים כאחד.
  1. בעלת האתרשומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ובכל עניין, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  1. בעלת האתר רשאיתבכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  את המוצרים באתר, מחירם, הפעילות בו, ואת תנאי השימוש .
  1. ביצוע פעולה באתר מהווה הסכמה כי המשתמש קרא תקנון האתר, הבין את תוכנו והינו
   כפוף להוראות התקנון, כלליו ומסכים לתחולתם. לא תהא ולא תשמע למשתמש ו/
   או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מלבד טענות להפרת ההתחייבויותבכפוף להוראות התקנון לעיל ולהלן.
  1. האמור בתקנון זה, מתייחס להזמנות מגשי אירוח שיבוצעו דרך האתר (לא להזמנות לשירותי קייטרינג אשר יבוצעו דרך שירות הלקוחות של החברה בלבד).
  1. שירות הלקוחות של החברה: טלפון ___________ דואר אלקטרוני________________